Et En

Ostutingimused

Üldsätted
 
 • Käesolevad tingimused reguleerivad veebikeskkonna sportos.eu vahendusel teostatavat ostu-müügitehingute korda. Muudes osades tekkivaid õigussuhteid reguleerivad Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
 • Sportos.eu veebikeskkond võimaldab erinevatele võistlustele registreerumist.
 • Võistlusele registeerimise tasud on paika pandud võistluste korraldajate poolt ning korraldajal on õigus neid igal ajahetkel muuta.
 • Sportos.eu keskonnal on õigus ostutingimusi igal ajahetkel muuta. Tingimuste ning hinnakirja muudatused ja täiendused jõustuvad avaldamise hetkel. Kui ostja kinnitab oma tellimuse enne tingimuste või muudatuste jõustumist, kehtivad talle tellimuse kinnitamise hetkel kehtinud tingimused.
 • Kõik hinnad veebikeskkonnas sportos.eu on eurodes.


 

Tellimuse vormistamine
 

 • Tellimuse vormistamiseks täitke registreerimisvormil esmalt osaleja(te) andmed (isikuandmed, kontaktandmed ning võistlusega sotud info)
 • Seejärel edasi liikudes saate määrata, kelle nimele tellimus vormistatakse ning kas soovite arvet või mitte.
 • Enne tellimuse kinnitamist veenduga ülevaate vormil, et kõik andmed on korrektsed, et vältida edaspidiseid arusaamatusi.
 • Peale tellimuse kinnitamist saate valida endale sobiva makseviisi.
 • Osalejad kantakse võistluse nimekirja peale makse laekumist.


 

Tellimuse eest tasumine
 

 • Tellimuse eest on võimalik tasuda järgmiste makseviisidega:
  • Swedbank pangalink
  • SEB pangalink
  • LHV pangalink
  • Makse deebet- või krediitkaardiga
  • Ülekandega maksmine
 • Pärast makse teostamist tuleb maksekeskkonnas valida tagasi kaupmehe juurde.
 • Makse õnnestumisel saab ostja automaatse kinnituse e-posti teel. Samuti kajastub makse õnnestumine tellimuse detailvaates, kuhu suunatakse pärast tagasi kaupmehe juurde valimist.
 • Ebaõnnestunud makse kahtluse korral võtke ühendust sportos.eu keskkonnaga.
 • Arve tellimuse eest väljastatakse peale makselakumist ning selle saab allalaadida tellimuse detailvaatest.


 

Tarnimine
 

 • Kuna Sportos.eu keskkond müüb niiöelda virtuaalseid digitaalseid tooteid (osalus võistlusel), siis otsest kauba tarnimist ei toimu.
 • Kinnituseks, et tellimus on õnnestunud, on see, kui osaleja nimi avaldatakse võistlusele registreerunute nimekirjas.


 

Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine
 

 • Kuna sportos.eu keskkond müüb digitaalseid tooteid, siis nendele tellimustele tagastusõigus ei kehti, kuna tellimuse kinnitamine on toimunud registreerija selgel kinnitusel ning füüsilisel kuhul toode puudub.
 • Küll, aga on võimalik osalus võistlusel tühistada kokkuleppel võistluse korrldajaga ning vastavalt võistluse korraldaja juhendile on reguleeritud tagasimakse võimalikkus ja suurus.


Muud tingimused
 

 • Müüja kasutab ostja poolt esitatud andmeid ainult ostu-müügilepingu täitmiseks. Ostja poolt esitatud andmeid kasutatakse konfidentsiaalselt ja neid ei edastata kolmandatele osapooltele välja arvatud võistluse korraldajale ning seaduses sätestatud juhtudel teistele kolmandatele isikutele.
 • Lepingut rikkunud pool kohustub hüvitama teisele poolele rikkumisega tekitatud otsese varalise kahju. Saamata jäänud tulu, mistahes mittevaraline kahju ja kaudsed kahjud (sh kahju, mis on tekkinud ostja tegevuse seiskumise või selles esinenud häirete tagajärjel, kolmandatele isikutele tekkinud kahjud, lepingu sõlmimise võimaluse või muu kasu saamise võimaluse kaotuse tagajärjel tekkinud kahju jne) hüvitamisele ei kuulu.
 • Pooled on kokku leppinud, et müüja ei vastuta rikkumise eest niivõrd, kuivõrd:
  • toote tingimustele mittevastavus on tekkinud pärast juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko üleminekut ostjale;
  • ostja oleks saanud rikkumisega seonduvat kahju mõistlikult vältida või vähendada;
  • rikkumisega seonduv kahju kuulub ostjale hüvitamisele kindlustusandja poolt;
  • rikkumise põhjustas ostja enda või temaga seotud isikute tegevus või tegevusetus või ostjast tulenev asjaolu või muu sündmus, mille toimumise riisikot kannab ostja;
  • ostja teadis või pidi teadma toote puudustest toote temale üleandmisel, kuid ei avaldanud seda müüjale.
 • Müüja koguvastutus mis tahes alusel esitatud ostja nõuete eest (sh ostjale tasutavad võimalikud kahjuhüvitised, viivised, leppetrahvid jms) on piiratud summaga, mis võrdub ostja poolt tasutud müügihinnaga. Vastutuse piirangud ei kehti juhul, kui pool rikub kohustust tahtlikult.
 • Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
 • Kõik tekkinud vaidlused proovitakse lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on ostjal õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

...